ਿਰਸ਼ਤਾ ਅੈ ਗੂਹੜਾ

ਿਰਸ਼ਤਾ ਅੈ ਗੂਹੜਾ,
ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਜਓਣ ਦਾ
ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਿਟਮਿਟਮਾਉਣ ਦਾ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ
ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ
ਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਣ ਦਾ
ਤੇ ਿਨੰਮਾ ਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਅੰਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ
ਅੰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਖਲਾਅ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਅੈ ਗੂਹੜਾ,
ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਜਓਣ ਦਾ
ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਿਟਮਿਟਮਾਉਣ ਦਾ

—-
ਸਰੋਤ: ਇੱਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ