ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਤੇ , ਜਵਾਨੀ ਨੁੰ

ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ
ਏਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ , ਇਨੇ ਦੋਸ਼
ਨਾਂ ਡਰ , ਨਾ ਰਿਹ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ

ਇਹ ਤੇਰੀ ਫਿਤਰਤ
ਬੱਸ ਵੇਖੀ ਜਾਂਵੇ ਲਾਈ ਜਾਂਵੇ ਦੋਸ਼
ਉੱਠ ਐ ਨੌਜਵਾਨ

ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਉੱਠ ਉੱਠ ਹੁਣ
ਬਚਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼

ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਰੋਸ
ਕਿੱਥੇ ਰਿਹ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼
ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਰਿਹ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼
ਉੱਠ ਉੱਠ ..
ਉੱਠ ਐ ਨੌਜਵਾਨ

Source: Gurpreet K works as software professional, and she scribbles verse at times.