ਜਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ/jindagi kade haar nahin manndee

ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਕਿਓਂਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ

( ਅਗਿਆਤ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕਵਿਤਾ )

asin bumbaan de toe bhar dinde haaN
dubara pher gaunde haaN
dubara pher phasal  la unde haaN
kionke  jindagi kade haar nahin manndee

( agiaat viatnami kavita)

We fill the craters left by the bombs
And once again we sing
And once again we sow
Because life never surrenders.

– anonymous Vietnamese poem

Source: Posted in English by readerswords ,

Translation to Punjabi by Jasdeep

ਿਰਸ਼ਤਾ ਅੈ ਗੂਹੜਾ

ਿਰਸ਼ਤਾ ਅੈ ਗੂਹੜਾ,
ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਜਓਣ ਦਾ
ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਿਟਮਿਟਮਾਉਣ ਦਾ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ
ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ
ਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਣ ਦਾ
ਤੇ ਿਨੰਮਾ ਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਅੰਤ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ
ਅੰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਖਲਾਅ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਅੈ ਗੂਹੜਾ,
ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਜਓਣ ਦਾ
ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਿਟਮਿਟਮਾਉਣ ਦਾ

—-
ਸਰੋਤ: ਇੱਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ