ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ-ਿਕਤਾਬ ਜਾਗਦੀ ਹੈ

ਖਰੀਦੋ ਰੱਖੋ
ਪੜੋ ਨਾਂ ਪੜੋ
ਘਰ ਦੇ ਰੈਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ

ਰੱਖੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓੁ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ
ਸੌਣ ਿਦਓੁ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ
ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ
ਉਡੀਕ ਕਰੋ
ਜਾਗੇਗੀ ਿਕਤਾਬ
ਪੜੇਗਾ ਕੋਈ
ਿਜਸਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ
ਇਹ ਿਕਤਾਬ

Savaranjeet Savi is Ludhiana based Punjabi Poet,Painter and Photographer