ਉੱਕ ਗਿਆ ਸੁਪਨਾ/ A Dream Deferred

ਕਿਸੇ ਉੱਕ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ?

ਕੀ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੀ ਤਰਾਂ..
ਕਿਸੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਬੇਹੇ ਮਾਸ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੁਰਗੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਰਸਭਰੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਖੰਡ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਰੇ ਬੋਝ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ..

ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

Read it in Roman Script

A Dream Deferred

What happens to a dream deferred?

Does it dry up
like a raisin in the sun?
Or fester like a sore–
And then run?
Does it stink like rotten meat?
Or crust and sugar over–
like a syrupy sweet?

Maybe it just sags
like a heavy load.

Or does it explode?

Source: A Dream Deferred is one of  the best known poems of American poet Langsten Hughes . Punjabi Translation is by yours truly.